CENNÍK

Pozrite si naše ceny.

Zápis do SMŠ a jasiel prebieha počas celého roka.

Registračný/rezervačný poplatok je 250,- Eur.

Tento poplatok je nutné uhradiť do 3 dní od vzájomnej dohody (ústnej alebo písomnej), že dieťa bude navštevovať centrum. Zaplatením rezervačného poplatku vyjadruje rodič (zákonný zástupca) svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v našom centre k dohodnutému termínu.

Uhradená finančná čiastka zároveň slúži ako
garancia pre obe strany:

 • zo strany rodiča, že dieťa k danému termínu nastúpi,
 • zo strany centra, že dieťa bude v danom termíne prijaté.

Časť tohto poplatku (150,- Eur) bude odpočítaná od celkovej sumy za pobyt na prvý mesiac. Zvyšných 100,- Eur zostáva ako rezervačný poplatok na daný školský rok 2024 / 2025, ktorý je návratný v prípade, že by rodič chcel dieťa odhlásiť a túto skutočnosť nám oznámi minimálne jeden mesiac vopred, a to písomnou formou.

V prípade, že dieťa v dohodnutom termíne nenastúpi, alebo prestane chodiť do centra bez predchádzajúceho upovedomenia (1 mesiac vopred), je tento poplatok nenávratný.

Deti, ktoré nastúpia počas mesiaca, platia alikvotnú časť školného podľa počtu dní.

Ceny pre ročník
2023 / 2024 

Aktuálny cenník.

Pozrite si náš cenník a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Ponúkame rôzne varianty starostlivosti o Vaše dieťa. Mimo základnej mesačnej starostlivosti vieme v prípade voľných miest poskytnúť pobyt začínajúci od dvoch hodín, pol dňa alebo celý deň.

Pravidelná mesačná dochádzka – Jasle

Rozmedzie veku dieťaťa 06:30 do 17:00
Celodenná / mesačne v Eur
06:30 do 12:00
Poldenná / mesačne v Eur
2 dni 3 dni 5 dní 2 dni 3 dni 5 dní
Vek: 1+ 230 € 290 € 380 € 190 € 230 € 300 €
Stravná jednotka 5 € / deň * 4 € / deň *
* zmena výšky poplatku za stravu vyhradená v závislosti od zmeny cien dodávateľov

Pravidelná mesačná dochádzka
Súkromná materská škola

Rozmedzie veku dieťaťa 06:30 do 17:00
Celodenná / mesačne v Eur
06:30 do 12:00
Poldenná / mesačne v Eur
5 dní 5 dní
Vek: 2+ až 3 roky 380 € 300 €
Vek: 3 roky a viac 320 € 250 €
Stravná jednotka 5 € / deň * 4 € / deň *
* zmena výšky poplatku za stravu vyhradená v závislosti od zmeny cien dodávateľov

Ceny pre ročník
2024 / 2025

Aktuálny cenník

Pravidelná mesačná dochádzka
Jasle

Rozmedzie veku dieťaťa06:30 do 17:00
Celodenná / mesačne v Eur
06:30 do 12:00
Poldenná / mesačne v Eur
2 dni3 dni5 dní2 dni3 dni5 dní
Vek: 1+260 €320 €400 €240 €300 €370 €
Stravná jednotka5.5 € / deň *4.5 € / deň *
* zmena výšky poplatku za stravu vyhradená v závislosti od zmeny cien dodávateľov

Pravidelná mesačná dochádzka
Súkromná materská škola

Rozmedzie veku dieťaťa06:30 do 17:00
Celodenná / mesačne v Eur
06:30 do 12:00
Poldenná / mesačne v Eur
5 dní5 dní
Vek: 2+ až 3 roky400 €370 €
Vek: 3 roky a viac330 €300 €
Stravná jednotka5.5 € / deň *4.5 € / deň *
* zmena výšky poplatku za stravu vyhradená v závislosti od zmeny cien dodávateľov

PLATBA

Bankovým prevodom alebo v hotovosti.

Platba sa uskutoční vždy vopred, a to najneskôr do 1. dňa nového mesiaca, buď v hotovosti alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK6709000000005193768931. Pri platbe za opatrovanie je potrebné uvádzať variabilný symbol v tvare: rodné číslo dieťaťa a do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Čo zahŕňajú ceny?

CENA ZA POBYT
OBSAHUJE

komplexná opatera

 • celodennú starostlivosť
 • interaktívne vyučovanie formou tematických celkov
 • angličtina denne v doobedných hodinách podľa harmonogramu
 • odborný personál
 • hračky a didaktické pomôcky
 • materiál potrebný na vyučovanie
 • hygienické potreby: mydlo, toaletný papier, obrúsky, papierové a vlhčené vreckovky
 • kompletné posteľné prádlo

CENA ZA STRAVU OBSAHUJE

zdravo a chutne

 • desiatu, obed, olovrant
 • celodenný pitný režim: ovocné čaje a šťavy, filtrovanú vodu
 • ovocie a zeleninu denne
 • skoré raňajky za príplatok (0.50 centov denne)

Neprítomnosť dieťaťa a prerušenie dochádzky

V prípade neprítomnosti dieťaťa sa vracia len poplatok za stravu vo výške zodpovedajúcej počtu odhlásených dní v danom mesiaci. Ak do 07:30 ráno v daný deň rodič neoznámi telefonicky, príp. formou sms neprítomnosť dieťaťa, poplatok za stravu sa nevracia.

Udržiavací poplatok vo výške 150,- Eur je nutné platiť v prípade, že dieťa preruší dochádzku na 1 až 2 mesiace a rodič má záujem po tejto prestávke o miesto pre dieťa v detskom centre.