Blooming Kids

Súkromná materská škola a jasle

Súkromná materská škola a jasle Blooming Kids sme otvorili na jeseň 2022 pre Vás a Vaše deti vo veku od 1 do 6 rokov. V Blooming Kids vyučujeme jazykom slovenským s denným obohatením o anglický jazyk.

SMŠ Blooming Kids bola dňom 1.09.2023 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Poskytujeme aj povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom je predprimárne vzdelávanie povinné.

Naše motto

Každé dieťa je jedinečné a výnimočné, neustále sa učí a vie byť odolné, schopné a sebavedomé. Bábätká a malé deti dospievajú v každej oblasti vývoja vlastným tempom a vlastným individuálnym spôsobom.


Prevzali sme princípy, metodiku a pedagogiku anglického výchovno–vzdelávacieho programu EYFS - Early Years Foundation Stage, ktoré stanovuje štandardy pre učenie, rozvoj a starostlivosť o vaše dieťa od narodenia do 6 rokov, v kombinácii s inými pedagogickými prístupmi ako Montessori, Emmi Pikler a Reggio Emilia. Postupné zapájanie angličtiny hravou formou – pomenovávanie základných javov a predmetov anglickými výrazmi, pesničky a básničky v angličtine. Pokračovanie implementácie anglického jazyka, ktorý sa v následnom vzdelávaní dieťaťa na základnej škole už nebude javiť ako cudzí jazyk.


Naša ponuka

Otvárame 3 triedy

1. trieda

1 rok až 2.5 roka

Výchovno-vzdelávací program zameraný na:

a) Osobnostný, sociálny a emocionálny rozvoj – vytvárame pozitívny vzťah medzi deťmi a vychovávateľmi cez lásku, pohodu, nehu a trpezlivosť.

b) Včasnú stimuláciu reči - spievame, ukazujeme obrázky, čítame knižky, napodobňujeme a učíme sa rôzne zvuky, učíme sa jednoslabičné slová zamerané na vývoj reči a myslenie.

c) Fyzický vývoj a rozvoj motoriky – tela, nôh a rúk – manipulujeme s rôznymi bezpečnými vecami a skúmame ich cez päť základných zmyslov; cvičíme a tancujeme.

d) Rozvíjanie sebaobslužných a hygienických návykov.

Učíme sa  hrou, cez ktorú dieťa komunikuje svoje myšlienky, pocity a potreby. Voľná aj vedená hra, ktorá predlžuje detskú pozornosť a sústredenosť cez nové a zaujímavé zážitky.
Cieľom je stimulácia jedného alebo súčasne viacerých zmyslových systémov, ktoré tak pomáhajú rozvíjať zrak, sluch, hmat, čuch, chuť... pomocou senzorických hračiek a zámerne plánovaných aktivít.

2. trieda

2.5 roka až 4 roky

Výchovno-vzdelávací program zameraný na:

a) Osobnostný, sociálny a emocionálny rozvoj - zameriavame sa na sociálne prostredie a spolužitie s ostatnými, učíme sa správnym stravovacím návykom, zdravej osobnej hygiene, rozlišujeme emócie a pracujeme na tom, ako zvládnuť tie negatívne.

b) Jazyk, reč a komunikácia ako jadro vychovávania – spievame, čítame knižky, učíme sa rýmovačky a porekadlá, rozširujeme si aktívne slovnú zásobu, precvičujeme si správnu artikuláciu všetkých slovenských hlások.

c) Fyzický vývoj a rozvoj jemnej motoriky – skákanie, poskoky, tanec, rytmus, jazdíme na odrážadlách a tricykloch, jednoduché športové hry, manipulácia s rôznymi predmetmi.

d) Kreativitu a umenie – používame hudobné nástroje a rôzne výtvarné techniky na realizáciu fantázie a kreativity.

Učíme sa imaginatívnou hrou cez fantáziu a intuíciu a rozvíjame tvorivosť zábavnou formou. Cieľom je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.

3. trieda

4 roky až 6 rokov

Výchovno-vzdelávací program zameraný na: Rozvíjanie kognitívnych procesov, vnímanie, myslenie, pamäť i pozornosť detí pri spoznávaní prírody a sveta okolo nás.

a) Osobnostný, sociálny a emocionálny rozvoj - formovanie vedomej kontroly správania, sociálnej emócie, morálny rozvoj, podpora samostatnosti a individuality každého dieťaťa.

b) Jazyk, reč a komunikácia - osvojujeme si gramatické pravidlá jazyka, komunikujeme vo vetách, učíme sa zložitejšie slová, čítame knižky a vytvárame si vlastné príbehy, diskutujeme na rôzne témy, učíme sa rečňovanky a básničky.

c) Jemná a hrubá motorika – koordinácia, športové kolektívne hry a súťaže, správne uchopenie predmetov - manipulujeme s predmetmi, objavujeme ich vlastnosti a účel.

d) Kreativitu, tvorenie a umenie - vytvoriť záujem o nové veci a procesy, skúmanie, hľadanie nových nápadov a ideí pri riešení bežných problémov. Napodobňujeme, maľujeme a tvoríme vlastné umenie s predlohami.

Nadobúdanie vedomostí a zručností, tzv. kompetencie predškoláka, ktoré tvoria základ pri nasledujúcom výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole. Vytvárame príležitosti na prejav skrytých talentov a dosiahnutie individuálneho potenciálu každého dieťaťa.

Učíme sa prostredníctvom skúmania a bádania. Cieľom je naučiť dieťa poznávať, myslieť a riešiť problém.

Kontaktujte nás

Máte na nás otázky?
Napíšte nám.

Radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky ohľadom ponuky našej výučby a zaradenia
Vašeho dieťaťa do jasiel či škôlky.


 

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od spoločnosti Google.
    Zmluvné podmienky a Pravidlá ochrany súkromia.

    Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom