Zásady ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov (ako aj tieto Zásady ochrany osobných údajov) sa riadi najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pre zaručenie ochrany každého osobného údaja, s ktorým sa pri našej práci dostaneme do styku, sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti a rovnako prijímame potrebné opatrenia.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vám pomôžu objasniť, aké osobné údaje v súvislosti s poskytovaním našich služieb a vykonávaním aktivít zhromažďujeme, ako takéto údaje spracúvame a aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

 

Zásady ochrany osobných údajov – deti.

Vážený zákonný zástupca,

aby Vaše dieťa mohlo navštevovať naše Súkromne detské centrum „Blooming Kids“ (ďalej len „Detské centrum“), potrebujeme vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa (ďalej len „Osobné údaje“). Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako Osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

1. Kto sme?

 

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ:

 • Názov: Detské centrum Blooming Kids
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Slatinské nábrežie 775/2, 960 01 Zvolen
 • Prevádzka: Tulská 1357/4, 96001 Zvolen – Tepličky
 • Jasle a zariadenie pre deti a mládež do 6 rokov (Materská škola) Blooming Kids
 • Registrácia: občianske združenie registrované MV SR pod č. VVS/1-900/90-63306
 • IČO: 54351111
 • Zastúpený: Mgr. Zuzana Šramková Mináriková, predseda
 • Tel.: 0908 966 379
 • E-mail: info@bloomingkids.sk

 

2. Aké Osobné údaje spracúvame?

 

Aby Vaše dieťa mohlo navštevovať naše Detské centrum a aby sme si splnili všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Osobné údaje dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o zdravotnom stave, údaje na lekárskom potvrdení, fotokópia preukazu poistenca a nasledovné Osobné údaje o Vás ako zákonných zástupcoch v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., email, podpis.

 

3. Na aký účel spracúvame Osobné údaje?

 

Osobné údaje spracúvame za účelom účasti Vášho dieťaťa na vzdelávacom programe nášho Detského centra a splnenie si našich zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona o GDPR a iných právnych predpisov. S vašim súhlasom zverejňujeme fotografie a videá Vášho dieťaťa z rôznych aktivít a podujatí na našej web-stránke, a sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube…)

 

4. Ako nám môžete dať súhlas?

 

Súhlas na spracúvanie Osobných údajov nám môže dať podpísaním Súhlasu so zverejnením fotografií/videí Vášho dieťaťa na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.

 

5. Ako môžete súhlas odvolať?

 

Súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email info@bloomingkids.sk alebo formou oznámenia poštou na adresu Detské centra.
 • odovzdaním oznámenia riaditeľke Detské centra.

 

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

 

Na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvy poskytujeme Osobné údaje nasledovným subjektom:

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen
 • Zriaďovateľ Detského centra
 • Zdravotná poisťovňa a zdravotnícke zariadenia
 • Spolupracujúce subjekty (tretie osoby) v prípade organizovania kultúrnych, športových a iných aktivít, výletov a pod., ktoré sú mimo prevádzky Detského centra

 

7. Ako dlho uchovávame Osobné údaje?

 

Evidencia detí

 1. Osobný spis dieťaťa sa uschováva po dobu 2 rokov po ukončeni dochádzky.
 2. Dokumenty o dochádzke dieťaťa sa uchováva po dobu 2 rokov po ukončeni dochádzky.
 3. Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa sa uchováva po dobu dochádzky .
 4. Potvrdenia o bezinfekčnosti dieťaťa sa uchovávajú po dobu dochádzky.
 5. Záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika – charakteristika dieťaťa) sa uchovávajú po dobu2 rokov po ukončeni dochádzky.

 

Evidencia úrazov

 1. Dokumenty o ľahkých úrazoch sa uchovávajú po dobu 2 rokov.
 2. Dokumenty o ťažkých úrazoch sa uchovávajú po dobu 2 rokov.
 3. Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví sa uchovávajú po dobu 2 rokov.
 4. Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov sa uchovávajú po 2 rokov.

 

Zverejňovanie na webe

Dokumenty týkajúce sa zverejňovania na webe sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas. Súhlas by mal byť daný minimálne na obdobie, počas ktorého dieťa navštevuje Detské centrum.

 

8. Kam prenášame Osobné údaje?

 

Osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

 

9. Nie ste spokojný?

 

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@bloomingkids.sk.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa Osobných údajov, môžete sa obrátiť  Osobne na riaditeľku Detského centra. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

10. Ako spracúvame Osobné údaje?

 

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatického rozhodovania.

 

11. Ako zabezpečíme ochranu Osobných údajov?

 

Bezpečnosť Osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ich ochranu, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. V prípade potreby sú dokumenty spracúvané v elektronickej forme zabezpečené heslom. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľných skriniach v kancelarskych priestoroch Detského centra . Prístup k Osobným údajom majú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené v oblasti ochrany osobných údajov.

 

12. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ?

 

  • Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Osobných údajov našou spoločnosťou.

  • Právo na opravu

Máte právo na to, aby Osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

  • Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Osobné údaje vymazali. O vymazanie Osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Osobné údaje vymažeme, ak

 • už Osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Osobných údajov;
 • spracúvame osobné údaje nezákonne;
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

 

  • Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, Osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Osobných údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše Osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Osobných údajov len obmedzili;
 • Osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 

  • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli Osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

  • Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Osobné údaje. Ak Osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Osobné údaje vymažeme. Ak Osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu dieťaťa,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

13. Ako môžete tieto práva vykonávať?

 

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 

 • zaslaním oznámenia na email info@bloomingkids.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Detské centrum ,
 • odovzdaním oznámenia riaditeľke Detské centrum.

 

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

14. Záverečné ustanovenia

 

Tieto zásady ochrany Osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 01.09.2022.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov.

Vo Zvolene, September 2022