SMŠ a jasle Blooming Kids

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Spoznajte nás.

Súkromnú materskú školu a jasle Blooming Kids sme otvorili na jeseň roku 2022 pre Vaše deti vo veku od 1 – 6 rokov. V Blooming Kids vyučujeme v jazyku slovenskom, denne obohatenom o anglický jazyk pre všetky vekové kategórie. 

Ideou našej škôlky je vytvoriť šťastné, tvorivé a kreatívne prostredie, ktoré ponúka množstvo príležitostí na nové podnety, aktivity a zážitky, aby sa každé dieťa rozvíjalo, napredovalo a dosiahlo maximum svojho potenciálu. Každé dieťa je jedinečné a individuálne, a preto sú prvoradé jeho potreby, jeho tempo vývoja a učenia, a jeho emocionálna pohoda. 

Výchovno-vzdelávací program HVIEZDA

Vlastný program šitý na mieru detí.

Pracujeme podľa vlastného výchovno-vzdelávacieho programu ‘Hviezda’, v ktorej nájdete zakomponované prvky, princípy, a metodiku nasledovných pedagogických prístupov a programov: EYFS,  Montessori, Emmi Pikler, Reggio Emilia

Naším zámerom je vytvoriť centrum rodinného typu s úzkou spoluprácou s rodičmi a inými odborníkmi. Spolupráca a partnerstvo zahŕňa „rodičov rodiny a odborníkov, ktorí spolupracujú v prospech detí“.  Aby partnerstvo dobre fungovalo, musí byť postavené na dôvere, transparentnosti a zodpovednosti všetkých zúčastnených strán.

EYFS
MONTESSORI
EMMI
PIKLER
REGGIO
EMILIA

EYFS – Early years foundation stage

Hlavné princípy sú: Angažovanosť, motivácia a myslenie. Oblasti výchovy, učenia a vzdelávania sú: komunikácia a jazyk, fyzický vývoj, osobný, sociálny a emocionálny rozvoj, základy fonetiky a fonológie, základy matematiky, pochopenie sveta, výtvarná výchova, umenie a kreativita.

 • A Unique Child: jedinečné dieťa
 • Positive Relationships: pozitívne vzťahy a spolupráca s rodinou/rodičmi – vrelý a láskavý prístup
 • Enabling Environments: bezpečné prostredie, ktoré ponúka veľa možností na rôzne aktivity a realizáciu
 • Learning and Development: dosiahnuť vysokokvalitné vzdelávanie a rozvoj v ranom detstve so silným zameraním na komunikáciu
Pedagogika a prístup
 1. Hrania a skúmania – deti skúmajú, skúšajú a zažívajú veci.
 2. Aktívneho učenia – chceme vyvolať záujem a následnú angažovanosť, predostrieme nejaký problém, ktorý deti osloví, aby sa sústredili a skúšali, ak narazia na ťažkosti, hľadajú riešenie cez kreativitu, fantáziu, intuíciu, nie sú limitované v nápadoch. Budeme podporovať vzdelávanie a rozvoj v týchto rovinách:
  • Urobte to individuálne
  • Urobme to spoločne
  • Je to dosiahnuteľné
  • Je to zaujímavé
  • Podporíme novú zručnosť mnohými spôsobmi
  • Buďte kreatívni
 1. Tvorenia a kritického myslenia – deti majú a rozvíjajú svoje vlastné nápady, spájajú nápady a rozvíjajú stratégie na robenie vecí.

Montessori

Silný dôraz na hlboký rešpekt k deťom. Znamená to rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa,
jeho slobodu výberu, pohybu, nápravu vlastných chýb a prácu vlastným tempom.

Emmi Pikler

Zabezpečiť fyzické a psychické zdravie malých detí tým, že vytvoríme silné a bezpečné puto medzi
dieťaťom a pedagógom. Úcta k dieťaťu. Dôraz na budovanie vzťahov.

Reggio Emilia

Zameraný na dieťa a konštruktivistický samoriadený učebný plán, ktorý využíva sebariadené, zážitkové učenie v prostrediach riadených vzťahmi. Program je založený na princípoch rešpektu, zodpovednosti a komunity prostredníctvom skúmania, objavovania a hry.

NAŠI ZAMESTNANCI

Práca, ktorá baví.

Úspešný a kvalifikovaný praktikant bude mať osobné vlastnosti, ako je trpezlivosť, dobré schopnosti počúvať, porozumenie, starostlivá povaha, musí byť zábavný a kreatívny. Tieto vlastnosti zabezpečia, aby sa deti cítili cenené a adaptované v rodinnom prostredí jasličiek a škôlky. Práca, ktorú robí, ho musí baviť.

Záujmová činnosť

Deti sú tiež vedené aj k záujmovej činnosti, ako sú výtvarný, jazykový, športovo-pohybový , hudobný, tanečný, spevácky krúžok, a iné.

Ponuka ďalších aktivít
 • predstavenia podľa ponuky, tvorivé dielne pre deti a rodičov pri príležitosti Halloweenu, Vianoc a Veľkej noci, fašiangový karneval
 • besiedky pre rodičov, kultúrne programy (Mikulášske predstavenie, Deň matiek, Deň otcov, MDD, Rozlúčka s predškolákmi), koncoročný výlet
 • deň otvorených dverí
 • turistické vychádzky do blízkeho okolia počas celého roka, environmentálne aktivity
 • fotenie detí