Denný harmonogram

jaslí a MŠ

Denný poriadok usporadúva denné činnosti, ktoré sa pravidelne opakujú, avšak denný harmonogram je orientačný, nakoľko náš spôsob prístupu rešpektuje individuálne potreby detí a umožňuje reagovať na ich záujmy.  Pozostáva z týchto základných okruhov: 

Čas Činnosť
7:00 – 7:50
Príchod detí, ranný filter, hry a činnosti podľa voľby detí
8:00 – 8:30
Výchovno-vzdelávací program – ranný kruh – The Music & Rhythm of Language
– Hudba & rytmus jazyka / ranné pohybové cvičenie v triede
8:30 – 9:00
Osobná hygiena, desiata
9:00 – 11:30
Angličtina hrou, dopoludňajšia cielená výchovno-vzdelávacia činnosť, pobyt vonku
11:30 – 12:00
Osobná hygiena, obed
12:00 – 14:00
Odpočinok
14:15 – 14:45
Olovrant
14:45 – 15:15
Hry a činnosti podľa výberu detí
15:15 – 17:00
Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, krúžková činnosť, pobyt vonku

AKTIVITY A ČINNOSTI

pre správny rozvoj

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Pre novoprijaté deti a ich úspešnú adaptáciu na detské centrum a jeho harmonogram realizujeme trojicu adaptačných programov: Predadaptačný, adaptačný a postadaptačný.

Anglický jazyk

Výuka len v anglickom jazyku bez prekladania, používajú sa rôzne vizuálne pomôcky  a interakcia, kde sa dieťa zapája, reaguje na podnety, opakuje podľa učiteľa, pýta sa a odpovedá na základné otázky. Naše hodiny sú plné príjemných aktivít, ktoré stimulujú zmysly. S originálnymi pesničkami, hrami, množstvom konverzácií a interakcií sa učenie angličtiny stáva dobrodružstvom.

U menších detí trvá denne maximálne 20-30 minút. U starších od 30-45 minút  denne.

Pobyt vonku

Obsahuje spontánne pohybové aktivity detí, vychádzky i cielené aktivity (v prípade cielených aktivít realizovaných počas pobytu vonku sa samotný pobyt vonku predlžuje). V záujme zdravého psycho-somatického rozvoja dieťaťa spravidla nevynechávame pobyt vonku.

Realizujeme ho každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz a prudký dážď. V jarných a letných mesiacoch pobyt vonku upravujeme vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďujeme ho dvakrát počas dňa, v popoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Zdravotné cvičenia

Obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (zásadne pred jedlom, nie hneď po ňom, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku). 

Tvoria súčasť denného poriadku, patria k vopred plánovaným aktivitám. Môžu byť spojené s hudbou, tancom a nástrojmi.

Výtvarná kreativita

Výtvarná kreativita spolu s manipuláciou s rôznymi predmetmi a využitím rôznych  techník.

Muzikoterapia

Zahŕňa hudbu a pohyb.

Ufúľané a senzorické aktivity

Zapájame všetky zmysly, nevadí nám zašpiniť sa.

Hry a činnosti

Sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí, ktoré prebiehajú od príchodu detí do začatia vzdelávacej aktivity. V rámci hier a činností prebieha ranný filter i ranný kruh.

Odpočinok

Realizujeme v závislosti od potrieb detí. Ak dieťa nepotrebuje spánok, realizujeme relaxačný čas na oddych a regeneráciu.

Činnosti zabezpečujúce
životosprávu

Realizujeme v pevne stanovenom čase, pričom čas podávania jedla je stanovený v dennom poriadku.